ANVÄNDARVILLKOR

Läs noggrant dessa användarvillkor före användning av www.medicinsk-info.se ("Webbplatsen"). Dessa användarvillkor för Webbplatsen ("Användarvillkoren") reglerar dit tillträde till och användning av Webbplatsen. Du får endast använda Webbplatsen om du samtycker till nedan angivna användarvillkor. Bered dig inte tillträde till och använd inte Webbplatsen om du inte samtycker till alla användarvillkoren. Genom att bereda dig tillträde till eller använda Webbplatsen uttrycker du dit samtycke till att bli bunden av användarvillkoren.

Megra Studio AB (”vi”, ”vår”, ”vårt” eller ”oss”) äger Webbplatsen. Termerna ”du”, ”dig”, ”ni” eller ”er” hänvisar till användaren eller beskådaren av Webbplatsen.

Vi kan när som helst ändra och uppdatera Användarvillkoren. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter ändring av Användarvillkoren betyder att du samtycker till ändringarna. Webbplatsen kan, utan varsel, i alla avseenden ändras, utökas, tas bort eller uppdateras. Vi kan också när som helst ändra eller införa avgifter på produkter och tjänster som erbjuds genom Webbplatsen.

Friskrivning från garantier

Webbplatsen innehåller allmän information och information om medicinska sjukdomar, tillstånd, utredningar och behandlingar. Denna information är inte en rekommendation och ska inte uppfattas som sådant. Inte heller ska innehållet på denna Webbplats utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information. All användning av Webbplatsen sker på egen risk.

Webbplatsen, innehållet och all information erbjuds i befintligt skick utan några påpekanden eller garantier, varken direkt eller indirekt. Vi garanterar inte att den medicinska informationen på Webbplatsen alltid vill vara tillgänglig, komplett, sann, exakt, utan faktafel, uppdaterad eller icke-missledande.

Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Har du specifika frågor om vilket medicinskt ämne som helst, bör du kontakta din läkare eller annan professionell vårdpersonal. Lider du av vilken medicinsk åkomma som helst bör du söka professionell vård.

Du ska aldrig avböja, avsluta eller undvika att söka vård och behandling på grund av någon information på Webbplatsen.

Licens och äganderätt

Vi äger immateriell rättigheten till Webbplatsen och all material på Webbplatsen (”Immateriell egendom”). Webbplatsens innehåll tillhör med ensamrätt oss eller våra samarbetande företag. Innehållet skyddas av upphovsrättslagar och annan lagstiftning i både Sverige och andra länder.

Vi upplåter till dig en begränsad, personlig, icke överlåtbar, icke underlicensierbar, återkallelig licens att tillträda och beskåda Webbplatsen och dess innehåll.

Licensen innehåller följande restriktioner. Du får inte på något sätt kopiera, reproducera, ladda ned, ändra, hyra ut, låna ut, sälja, vidareutveckla, ladda upp, överföra eller distribuera Webbplatsens Immateriella egendom.

Varumärken och logotyper som förekommer på Webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

Restriktioner för användning av Webbplatsen

I tillägg till andra restriktioner som anges i dessa Användarvillkor samtycker du till följande:

Du får inte använda eller bereda Er tillträde till Webbplatsen på något sätt som, enligt vår bedömning, skadar eller negativt påverkar prestanda eller funktion av Webbplatsen eller stör behöriga parters möjligheter att bereda sig tillträde till Webbplatsen.

Du får inte dölja ursprunget av de uppgifter som överförs genom Webbplatsen.

Du får inte lägga ut falska eller oriktiga uppgifter på Webbplatsen.

Du får inte sända indata till eller ladda upp någon information på Webbplatsen som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, time bombs eller andra dataprogrammeringsrutiner som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över något system, Webbplatsen eller Informationen eller som gör intrång i annans immateriella rättigheter.

Du får inte rama in eller använda inramningsteknik för att innesluta någon del eller aspekt av Innehållet eller Informationen utan uttryckligt skriftligt medgivande från oss.

GDPR

Webbplatsen samlar enbart in personuppgifter när webbplatsen kontaktas via kontaktformulär. Personuppgifterna består av namn och mejladress. Personuppgifterna raderas genast när kommunikationen mellan kontaktperson och webbplatsen har upphört. Inga personuppgifter lagras, lämnas eller säljas till tredje part.

Annonsering

Webbplatsen innehåller tredjeparts annonsering. Vi tar inget ansvar för utformningen eller innehållet i annonserna. Användare av Webbplatsen har inte rätt att gentemot oss göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i annons. Läs vänligast Webbplatsens Annonsvillkor och Om Cookies.

Länkar

Webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser och resurser ("Länkade webbplatser"). Dessa Länkade webbplatser tillhandahålls enbart för din bekvämlighet och inte med godkännande från oss av innehållet på de Länkade webbplatserna. Vi gör inte några utfästelser avseende korrekthet, exakthet, prestanda eller kvalitet beträffande något innehåll, någon programvara, någon tjänst eller tillämpning som finns på någon Länkad webbplats. Vi ansvarar inte för de Länkade webbplatsernas tillgänglighet eller för deras innehåll eller aktiviteter. Om du beslutar att gå in på en Länkad webbplats, gör du detta på egen risk. Dessutom är användning av Länkade webbplatser villkorad av tillämpliga policys och användarvillkor, såsom Länkade webbplatsers konfidentialitetspolicy.

Att länka till någon annan sida av Webbplatsen än http://www.medicinsk-info.se/index.html genom en ren textlänk är absolut förbjudet i avsaknad av särskilt avtal med oss. För varje webbplats eller annat som länkar till http://www.medicinsk-info.se eller någon sida däri gäller att det är förbjudet att kopiera innehållet, använda en webbläsare eller ram runt innehållet, på något sätt antyda att vi eller något av oss närstående företag godkänner den eller de produkter som den innehåller, oriktigt framställa sakförhållanden, inklusive dess anknytning till oss eller något av oss närstående företag, lämna falska uppgifter om vore produkter och tjänster och använda oss eller något av oss närstående företags logotyp eller märke utan uttryckligt skriftligt medgivande från oss.

Ansvarsbegränsning

Vi, våra samarbetande företag eller tredje part är inte skadeståndsansvariga till dig i relation till innehållet på, användningen av eller på annat sätt i förbindelse med Webbplatsen. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag skall inte vi, våra samarbetande företag, eller någon tredje part som nämns på Webbplatsen i något fall drabbas av skadestånd på grund av följdskada eller indirekt skada, skada på rykte eller goodwill, förhöjt straffskadestånd, straffskadestånd, uteblivna vinster, eller förluster till följd av förlorade data eller avbrott i affärsverksamheten till följd av användning av eller oförmåga att använda webbplatsen, informationen eller innehållet vare sig på grund av garanti, avtal, kränkning som grundar skadeståndsrätt, lagöverträdelse eller någon annan juridisk teori.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller oavsett om vi har upplysts om möjligheten för skada.

Tillämplig lag

Webbplatsen, innehållet och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall prövas enligt svensk lag och svensk domstol. Du avstår från varje invändning som du nu eller härefter kan ha avseende jurisdiktionsorten eller jurisdiktionen för en sådan rättegång. Du godkänner att varje anspråk eller rättsgrund med anledning av eller i samband med er användning av Webbplatsen och/eller innehållet måste framställas inom ett (1) år efter det att rättsgrunden för anspråket uppstod.

Hela avtalet

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och vi avseende användningen av Webbplatsen och dess innehåll och ersätter alla diskussioner, meddelanden, samtal och avtal avseende föremålet för dessa villkor.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.