PROSTATASPECIFIKT ANTIGEN (PSA)

Alternativt namn:  kräfta i blåshalskörteln.   lat. cancer: kräfta.

Hitta på sidan:

Om psa

Bestämning av mängden prostataspecifikt antigen (PSA) i blod har blivit den enskild mest betydelsefulla metoden för att diagnostisera en prostatacancer. Blodprovet har även stor betydelse för uppföljning och utvärdering av behandling.

Om PSA

PSA-molekylen.

"PSA bildas i prostatas körtelceller."

PSA är ett äggviteämne, ett så kallad protein, som bildas av körtelcellerna i både den friska och den sjuka prostatan. PSA ingår i spermiernas transportvätska, som prostatakörtlarna bildar. PSA behövs för fortplantningen. Det fungerar som ett enzym och gör sperman mer lättflytande och hjälper spermierna att nå fram till att befrukta ägget i kvinnans könsorgan.

"PSA-provet mäter halten av PSA i blodet."

Orsaken till att man vill mäta halten av PSA i blodet är att halterna kan öka vid cancer och andra sjukdomar i prostata. Därför tas provet om man har symtom, som kan härstamma från prostatan eller om man vid undersökning hittar förändringar i prostatan. Provresultatet kan tillsammans med andra undersökningar, hjälpa till att hitta rätt diagnos.

PSA-provet kan också användas för att följa upp och utvärdera behandling hos patienter, som har fått konstaterad prostatacancer. Om behandlingen hjälper märks det genom att PSA-värdet sjunker.

Att använda PSA-provet som allmän hälsoundersökning eller screening för prostatacancer hos symtomfria män, rekommenderas inte för närvarande i Sverige, eftersom de negativa effekterna bedöms vara för stora.

"Det är naturligt att PSA finns i blodet."

Körtlarna i prostata, som bildar PSA, är omgivna av ett nät av fina blodkärl som försörjer körtelcellerna med näring. En del av den PSA som produceras i körtelcellerna läcker ut ur körtlarna och tränger in i blodkärlen och blandas i blodet.

Normalt läcker enbart mycket små mängder PSA ut till blodet. Körtelcellerna är nämligen ordnade i ett tätt och regelbundet mönster, som fungerar lik en barriär. Har man en frisk prostata är PSA-värdet därför lågt.

Men om prostata växer eller blir sjuk, kan mängden av PSA, som läcker till blodet, öka och därmed stiger halten av PSA i blodet.

Ett ökad PSA läckage till blodet kan bero på:

1. Större PSA produktion.

2. Skadad barriär.

När prostata växer blir de PSA-bildande körtelcellerna fler. Mer PSA produceras i prostata och mer PSA vill därför läcka till blodet. Det sker vid godartat prostataförstoring. Vid prostatacancer, däremot, är barriären skadad. Tumörcellerna bildar i sig mindre PSA jämfört med normala körtelceller, men läckaget genom barriären är närmast tiofaldigt större, varför PSA-värdet i blodet ökar.

PSA-värdet kan också öka vid akuta infektioner i prostata och de nedre urinvägarna. Kirurgiska ingrepp i prostata, akut urinstop och sexuell utlösning kan också öka PSA-värdet.

Där är således flera orsaker till att PSA-värdet i blodet kan vara förhöjd. Det är därför viktigt att påpeka att ett förhöjd PSA-värde inte är det samma som att man har prostatacancer. Det är vanligt att lätta till måttliga ökningar av PSA-värdet har andra orsaker än cancer.

"PSA-värdet är svårt att värdera."

Resultatet av ett PSA prov är därför inte så enkelt att utvärdera. PSA är inte specifikt för en speciell sjukdom, eftersom PSA bildas av körtelcellerna i prostata oavsett om de är normala eller sjuka.

Det som har betydelse för PSA-värdet är hur mycket PSA som totalt läcker ut till blodet. Ju mer läckage, ju högre PSA-värde.

En normal prostata läcker ut enbart små mängder PSA till blodet. PSA-värdet är lågt och det finner man hos yngre män.

När prostata växer naturligt med åldern ökar antalet körtlar. Det bildas mer PSA och mer läcker därför till blodet. PSA-värdet ökar därför normalt litegrann hos alla män med stigande ålder.

Vid godartad prostataförstoring kan körtelmängden och därmed PSA-värdet öka ännu mer. Ibland är det dock stödjevävnaden i prostata som växer mest, och i dessa fall ökar PSA-värdet inte så mycket trots en stor prostata.

Har det utvecklats en cancertumör i prostata, vill läckaget från cancern till blodet i sig vara stort.  Men är cancertumören liten vill läckaget från tumören enbart bidra blygsamt till det totala läckaget från prostata.

Ifall cancertumören växer bidrar det växande läckaget från tumören till ett allt högre PSA-värde. Det är även fallet om cancern har spridit sig till andra delar av kroppen.

Orsaken till att PSA-provet är svårt att värdera är att PSA-värdet stiger och överlappar varandra vid flera olika prostatasjukdomar.

"Gränsvärden bestämmer vad man ska göra."

Risken för att det är prostatacancer, som ligger bakom ett PSA-värde, ökar ju större PSA-värdet är. Man har därför inom olika åldersgrupper bestämt vilka gränsvärden för PSA i blodet, som bör resultera i vidare utredning hos urolog:

PSA-värden på 3 mikrogram per liter eller mer hos män yngre än 70 år, bör utredas vidare hos urolog.

För män mellan 70 och 80 år är värdet 5 eller mer och för män äldre än 80 år är värdet 7 mikrogram per liter eller mer.

Finner man ett PSA-värde mellan 2 och 2,9 hos män yngre än 50 år, är det ett tecken på att man senare i livet kan utveckla en allvarlig prostatacancer.

Är man i behandling med 5-alfareduktashämmare för godartat prostataförstoring ska gränsvärdena för remiss till urolog halveras.

Låga värden talar mot att man skulle ha prostatacancer, även om man inte fullständigt kan utesluta detta.

Till exempel finner man cancer i vävnadsprover från prostata hos 5 % av män trots ett PSA-värde mindre än 1.

Ju högre PSA-värde ju större andel finner man en cancer hos vid undersökning av vävnadsprover från prostata.

Oavsett PSA-provets resultat, bör man remiteras till urolog, ifall läkaren känner förändringar i prostata vid undersökning via ändtarmen.

"PSA-provets känslighet kan ökas."

Det finns metoder för att öka kännsligheten av PSA-provet för att försöka skilja mellan cancer och andra sjukdomar.

PSA molekylerna i blodet är till stor del bundna till andra molekyler och enbart en mindre del är obundna. Det har visat sig att andelen PSA som är obunden är lägre hos män med prostatacancer än män med andra orsaker till en PSA-höjning.

"Vid urinvägsbesvär, som kan härledas till prostata, bör PSA tas."

Till exempel att man behöver gå och kissa ofta samtidigt som urinstrålen är svag. Om läkaren vid en ändtarmsundersökning känner förändringar i körteln. Om man har två eller flera manliga släktingar med prostatacancer. Oro för prostatacancer.

PSA kan användas för tidig upptäckt av prostatacancer vid regelrätta hälsokontroller av symtomfria män. Detta rekommenderas ännu inte i Sverige, eftersom det inte är visat att tidig upptäckt av prostatacancer sänker dödligheten i sjukdomen. PSA bör därför användas som ett diagnostiskt test och komplement hos män som har antingen symtom, misstänkta fynd när man känner på prostata, har ärftlig belastning eller oro för prostatacancer.

"Blodet till PSA-provet tas från en ven."

Provet tas med en tunn kanyl från en ven, oftast i armvecket. Man bör vila i 15 minuter före provet. I övrigt behövs ingen förberedelse.

Det tar cirka 1-2 dagar innan provresultatet är klart.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

PSA-molekylen.
PSA-molekylen.
PSA-molekylen.
PSA-molekylen.